pritisnite odgovarajući botun, za odabir curve (krivulje) ili PITAGORINIH teorema.

priredio: mr.sc.Branko Tudor