engleski
Program za početnike - test verzija

priredio: mr.sc. Branko Tudor

Lekcija 2 (od 27)

26

U početku ćete opet čuti kratki engleski tekst. Pozornost obratite samo na sluh i neka vam ne smeta to što veći dio nećete razumjeti; inače već znate da razumijevanje i govor slijede kasnije.
__ Sada poslušajte zvučni zapis br. 27.

27

28

Tekst koji ste čuli govori o Karin Mayer i o Joe-u; Joe je iza pulta u jednom engleskom bistrou i prodaje joj sendvič sa jajem i "coca-colu".
Tekst iz br. 29 koji ste već ranije čuli, sada je napisan da biste ga pozorno pratili prilikom ponavljanja.
__ Za br. 29 potrebno vam je istovremeno pratiti tekst i slušati zvučni zapis.

29

In the snack bar.

What's this?
It's a snack bar.
Is it an American snack bar?
No, it isn't. It's an English snack bar.
Where is it?
it's in London.
Here is Karin Mayer.
She is in the snack bar.
Joe is behind the counter.

Karin:
Joe:  

Karin:

Hello, Joe!
Hello, Karin!
A hamburger?
No, not a hamburger.

Joe:  
Karin:

A hot dog?
Oh, no, not a hot dog.

Joe:  

Karin:
Joe:  
Karin:
 

Here's an egg
sandwich.
Is it fresh?
Yes, it's very fresh.
All right, the egg
sandwich, please.

Joe:  
Karin:

Joe:  
Karin:

Joe:  

And a coke?
Yes, and a coke.

ls that all, Karin?
Yes, that's all.
Bye-bye, Joe!
Bye-bye, Karin!

lKarin is still hungry,
but she is on a diet.

30

U br. 31 još ćete jednom čuti tekst, ovog puta sa stankama za ponavljanje. Pozorno slušajte pojedine skupine riječi i pokušajte da ih, u stanci koja sljedi, što točnije ponovite. Dok radite vježbu za ponavljanje br. 31, istovremeno pratite zvučni zapis i tekst.
__ Za br. 31 potrebno vam je istovremeno pratiti tekst i slušati zvučni zapis.

31

In the snack bar.

What's this?
It's a snack bar.
Is it an American snack bar?
No, it isn't. It's an English snack bar.
Where is it?
it's in London.
Here is Karin Mayer.
She is in the snack bar.
Joe is behind the counter.

Karin:
Joe:  

Karin:

Hello, Joe!
Hello, Karin!
A hamburger?
No, not a hamburger.

Joe:  
Karin:

A hot dog?
Oh, no, not a hot dog.

Joe:  

Karin:
Joe:  
Karin:
 

Here's an egg
sandwich.
Is it fresh?
Yes, it's very fresh.
All right, the egg
sandwich, please.

Joe:  
Karin:

Joe:  
Karin:

Joe:  

And a coke?
Yes, and a coke.

ls that all, Karin?
Yes, that's all.
Bye-bye, Joe!
Bye-bye, Karin!

lKarin is still hungry,
but she is on a diet.

32

Sljedi tekst napisan još jedanput, sada sa prijevodom. Pokušajte pomoću prijevoda da zapamtite značenje engleskih riječi, ili još bolje, rečenica.

In the snack bar

What's this?
It's a snack bar.
ls it an American snack bar?
No, it isn't.
It's an English snack bar
Where is it? .
It's in London.
Here is Karin Mayer.
She is in the snack bar.
Joe is behind the counter.
Hello, Joe!
Hello, Karin! A hamburger?
No, not a hamburger.
A hot dog?
Oh no, not a hot dog.
Here's an egg sandwich.
ls it fresh?
Yes, it's very fresh.
All right, the egg sandwich,
   please.
And a coke?
Yes, and a coke.
ls that all, Karin?
Yes, that's all.
Bye-bye, Joe!
Bye-bye, Karin!
Karin is still hungry,
   but she is on a diet.

U bistrou

Što je to?
To je bistro.
Da li je to američki bistro?
Ne, nije
To je engleski bistro.
Gdje je?
U Londonu je.
Ovdje je Karin Mayer.
Ona je u bistrou.
Joe je iza tezge.
Dobar dan, Joe.
Zdravo, Karin! "Hamburger"?.
Ne, ne "hamburger".
"Hot dog"?
O, ne, ne "hot dog".
Evo sendvič sa jajem.
Da li je svjež?
Da, sasvim je svjež.
Dobro, molim sendvič s
   jajem.
I "koka-kolu"?
Da, i "koka-kolu".
Da li je to sve Karin?
Da, to je sve.
Doviđenja, Joe!
Doviđenja, Karin!
Karin je još gladna,
   ali ona drži dijetu.

33

Obratite pozornost na "a" u rječima: "hamburger", "snack bar" i "sandwich" .
U sljedećoj vježbi za ponavljanje pokušajte da ga izgovorite prema engleskom primjeru - to je više a nego e.
U br. 34 vježbajte engleske glasove a, th, r, i w pomoću pojedinih riječi. Engleski spiker izgovori svaku riječ dva puta, te je i vi ponovite dva puta.
__ Sada obradite br. 34 sa zvučnim zapisom.

34

35

U br. 36 još ćete jednom čuti tekst, opet sa stankama za ponavljanje. Istovremeno dok radite vježbu za ponavljanje br. 36 (zvučni zapis), pratite i tekst br. 36.
__ Za br. 36 potrebno vam je istovremeno pratiti tekst i slušati zvučni zapis.

36

In the snack bar
 
What's this? It's a snack bar.
Is it an American snack bar?
No, it isn't. It's an English snack bar.
Where is it? It's in London.
Here is Karin Mayer. She is in the snack bar.
Joe is behind the counter.

Karin:
Joe:  
Karin:
Joe:  
Karin:
Joe:  
Karin:
Joe:  
Karin:
Joe:  
Karin:
Joe:  
Karin:
Joe:  

Hello, Joe!
Hello, Karin! A hamburger?
No, not a hamburger.
A hot dog?
Oh no, not a hot dog.
Here's an egg sandwich.
Is it fresh?
Yes, it's very fresh.
All right, the egg sandwich, please.
And a coke?
Yes, and a coke.
Is that all, Karin?
Yes, that's all. Bye-bye, Joe!
Bye-bye, Karin!

Karin is still hungry, but she is on a diet.

37

Sada prepišite donji, vama već poznati tekst, i za vrijeme prepisivanja mislite na izgovor i značenje engleskih riječi.

In the snack bar
What's this? It's a snack bar.
Is it an American snack bar?
No, it isn't. It's an English snack bar.
Where is it? It's in London.
Here is Karin Mayer. She is in the snack bar.
Joe is behind the counter.

Karin:
Joe:  
Karin:
Joe:  
Karin:
Joe:  
Karin:
Joe:  
Karin:
Joe:  
Karin:
Joe:  
Karin:
Joe:  

Hello, Joe!
Hello, Karin! A hamburger?
No, not a hamburger.
A hot dog?
Oh no, not a hot dog.
Here's an egg sandwich.
Is it fresh?
Yes, it's very fresh.
All right, the egg sandwich, please.
And a coke?
Yes, and a coke.
Is that all, Karin?
Yes, that's all. Bye-bye, Joe!
Bye-bye, Karin!

Karin is still hungry, but she is on a diet.

38

Zapamtite nove engleske izraze pomoću sljedećeg spiska:

in the snack bar
what's (= what is)
it's (= it is)
an American snack bar
where
here
Joe
behind the counter
hello, Joe!
hot dog

oh no!
here's (=here is)
egg sandwich
f
resh
very fresh
all right!
the egg sandwich
please
and
a coke
is that all?
that's all
bye-bye!
Karin is still hungry
but
she is on a diet

u " snack bar-u", u bistrou
što je
to je
američki "snack bar"
gdje
ovdje
(muško ime)
za pultom (iza tezge)
zdravo, Joe!
topla hrenovka između dvije polovice zemičke
   (hot = topao; dog = pas)
o, ne!
ovdje je, izvolite
sendvič sa jajem (pečeno jaje
   između dva komada kruha)
svjež
sasvim svjež
u redu! dobro!
sendvič sa jajem
molim
i
"koka-kola"
da li je to sve?
to je sve
doviđenja!
Karin je još (uvijek) gladna
ali
ona drži dijetu

39

U br. 40 slušajte diktat koji je ujedno i kratki sadržaj ove lekcije. Svaku skupinu riječi čuti ćete dva puta, zatim slijedi stanka, kako bi mogli da napišete ono što ste čuli. Kada završite diktat, poslušajte ga još jedanput povezano, tj. bez stanki i interpunkcija. Za vrijeme diktata vaš tekst na zaslonu mora da bude skriven.
Ni sada pogreške ne smiju da vas obeshrabre! Engleski pravopis je težak, ali pomoću diktata ćete iz lekcije u lekciju bolje pisati. Vjerojatno se još sjećate da je:

full stop
comma
question mark

=  točka
=  zarez
=  znak pitanja
.

__ Obradite sada br. 40 sa zvučnim zapisom

40

41

Usporedite svoj rad sa donjim tekstom i ispravite greške. Ako ih imate više od šest, ponovite diktat, tj. obradite još jednom br. 40 sa zvučnim zapisom.

Where is Karin? She is in an English snack bar.
Joe is behind the counter.
A hamburger, a hot dog, or an egg sandwich?
A fresh egg sandwich, please.
Is that all? Yes, that's all.
Karin is still hungry, but she is on a diet.

42

Da li ste primijetili da se the izgovara na dva različita načina? Jedan izgovor čujemo u izgovoru the snack bar, a drugi u the egg sandwich. U br. 43 čuti ćete one primjere koji su prethodno napisani; ponavljajte ih i pri tome naročito pozorno izgovarajte the.
__ Za br. 43 potrebno vam je istovremeno pratiti tekst i slušati zvučni zapis.

43

Izgovor A

the coke
the fresh sandwich
the snack bar
the German snack bar

Izgovor B

the egg
the egg sandwich
the English snack bar
the American snack bar

44

Osnovno pravIlo za Izgovor the:
Izgovor A (usporedi br. 43) ispred suglasnika, tj. ako riječ koja sljedi počinje s b, c, d, f itd.
Izgovor B (usporedi br. 43) ispred samoglasnika, tj. ako riječ koja sljedi počinje s a, e, i, o ili u.
U br. 45 vježbajte još jednom izgovor the pomoću vježbe za ponavljanje (u 4 faze):

Čujete:
Kažete
Čujete pravilan odgovor:
Ponovite pravilan odgovor:

hot dog
the hot dog
the hot dog
the hot dog

Za vrijeme vježbe tekst mora da bude skriven.
__ Obradite sada br. 45 sa zvučnim zapisom. Budite pozorni, jer vaša vježba nema primjera!

45

46

Obratite pozornost i na razliku između a i an; njihova upotreba se ravna prema početnom glasu riječi koja sljedi:

a snack bar
a fresh sandwich:

an American snack bar
an egg sandwich

a stoji ispred suglasnika (npr. b, s, d, f) (usporedi br. 44) an stoji ispred samoglasnika (a, e, i, o, u) (usporedi br. 44)  U br. 47 vježbajte razliku između a i an ponavljanjem:

Čujete:
Kažete
Čujete pravilan odgovor:
Ponovite pravilan odgovor:

hot dog
a hot dog
a hot dog
a hot dog

Čujete:
Kažete
Čujete pravilan odgovor:
Ponovite pravilan odgovor:

American snack bar
an American snack bar
an American snack bar
an American snack bar

__ Obradite sada br. 47 sa zvučnim zapisom. I ovog puta vježba nema primjera.

47

48

Neke skupine riječi koje se često upotrebljavaju Englezi spajaju i skraćuju.
Do sada ste upoznali sljedeće oblike:

here's
it's
that's
what's
isn't

==   here is
==   it is
==   that is
==   what is
==   is not

==   tu je
==   to je
==   ono je
==   što je
==   nije

U br. 49 vježbajte te skraćene oblike na sljedeći način:

Čujete:
Kažete
Čujete pravilan odgovor:
Ponovite pravilan odgovor:

What is this?
What's this?
What's this?
What's this?

__ Obradite sada br. 49 sa zvučnim zapisom. Vježba počinje primjerom.

49

50

Br. 51 je opet vježba (u 4 faze). Ovoga puta postavljate pitanja s where (= gdje), s izrazom čuđenja:

Čujete:
Začuđeno upitate:
Čujete pravilan odgovor:
Ponovite pravilan odgovor

Mrs Lee is in London.
Where is she?
Where is she?
Where is she?

Vježba počinje primjerom.
 - Obradite br. 51 sa zvučnim zapisom.

51

52

(Pismena vježba)
Stavite u sljedeće rečenice who (= tko) ili where ( = gdje) i odgovorite po ugledu na primjer:

Primjer:
 

. . . . . is English? (Mr Brown)
Who is English? - Mr Brown is English.

a.
b.
c.
d.
e.
f.

…. is American? (Mrs Lee)
…. is Karin Mayer? (in the snack bar)
…. is the snack bar? (in London)
…. is behind the counter? (Joe)
…. is Mrs Lee? (in New York)
…. is from Hamburg? (Miss Mayer)

53

(Pismena vježba)
Stavite sljedeće riječi:

behind, from, in, on, round

a.
b.
c.
d.
e.

The hamburger is . . . . the snack bar . . . .  the comer.
Karin Mayer is . . . . the snack bar.
The snack bar is . . . . London.
Joe is . . . . the counter.
Karin is . . . . a diet, but Joe isn't.

54

(Pismena vježba)
Prevedite:

a.
b.
c.
d.
e.

To je engleski "snack bar", U Londonu je.
Karin je u " snack baru". Ona je veoma gladna.
Gdje je Joe? On je iza pulta.
Evo sendvič s jajem. Sasvim je svjež.
Tko je iz New York-a? Gospođa Lee je iz New York-a.

55

Ako imate osjećaj da ste gradivo 2. lekcije (br. 26-54) zaista već dobro savladali, pređite na sljedeću nastavnu jedinicu - 3. lekciju. U suprotnom, ponovite one dijelove 2. lekcije koje još ne znate sasvim dobro.
Prije nego što ostavite nastavnu jedinicu koja je pred vama, uključite zvučni zapis sa znakom SLIKE. Čuti ćete popratne tekstove uz slike u boji, sa stankama za ponavljanje. Novi izrazi u tekstu uz slike su sljedeći:

is this man English?
an Englishman
is he English, too?
this man is Scottish
a Scotsman
a post office
a bus
an Underground station
at the Sandwich Bar
chicken
inn
chicken salad
tea room
a cup of tea
Trafalgar Square
with Nelson's Column
 

da li je taj čovjek Englez?
Englez
da li je i on Englez?
taj čovjek je Škotlanđanin
Škotlanđanin
pošta
autobus
stanica podzemne željeznice
u prodavaonici sendviča
pile
gostionica
pileća salata
čajana
šalica čaja
Trafalgar trg
s Nelsonovim stupom
(admiral Nelson 1758-1805)

SLIKE 

Is this man English?             ►
Yes he is.
He is an Englishman


Is this man English, too?
Yes, this is an Englishman, too.


Is this an Englishman?       ►
No, it isn't.
This man is Scottish.
He is a Scotsman.

A post office


A bus

An Underground station
 
At the Sandwich Bar:
„An egg sandwich, please.“

At the Chicken Inn:
„A chicken salad, please.“
At the Tea Room:
„A cup of tea, please.“

Trafalgar Square with Nelson's Column.

Kraj 2. lekcije.